Algemene Voorwaarden AdBelA 

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AdBelA partij is, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de 

cliënt zijn niet van toepassing,tenzij deze door AdBelA uitdrukkelijk schriftelijk

zijn aanvaard.

1.3 Sommige van deze algemene voorwaarden zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de overeenkomst te gelden. Die algemene voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn

voor AdBelA eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van AdBelA.

2.2 De verplichtingen van AdBelA gaan nooit verder dan die door AdBelA  schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van AdBelA zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is AdBelA gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en AdBelA de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

3.3 De prijzen die in een offerte staan, zijn incl. btw. 

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 De cliënt zal AdBelA steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de

overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan AdBelA verstrekte informatie van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde,zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is AdBelA bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. Ook is AdBelA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 AdBelA neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 AdBelA zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van AdelA bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AdBelA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de 

overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of

gewijzigd. Meerwerk zal door AdBelA in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Uitzondering op deze regel is artikel 4.3.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de tarieven van AdBelA.

6.3 De cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van AdBelA een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen aan de cliënt te voldoen,  is AdBelA bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 7 Vaststellen van het honorarium

7.1 Partijen kunnen naast de vastgestelde tarieven bij het tot stand komen van de

overeenkomst een tarief per dagdeel overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten. Ook overige onkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven tenzij vooraf anders schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

7.3. Als AdBelA de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en/of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten en mag zij 1 uur administratiekosten in rekening brengen, exclusief eventuele reiskostenvergoeding. Als reiskosten gemaakt zijn, worden ook deze in rekening gebracht.

7.4 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 8 Facturering

8.1  AdBelA factureert maandelijks op basis van de wijze van tijdsverantwoording die zij met opdrachtgever heeft afgesproken. Verder gelden de bepalingen over betalingen in de overeenkomst.

8.2 Van het bepaalde in artikel 8.1 kunnen partijen schriftelijk afwijken als facturering plaatsvindt op basis van de vastgestelde bedragen in de overeenkomst.

Artikel 9 Betaling

9.1 De cliënt dient te de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder 

korting of verrekening door overschrijving naar een door AdBelA aan te wijzen 

bankrekening.

9.2 Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn

betaalt, verkeert hij zonder in gebreke stelling in verzuim. AdBela is bevoegd de 

vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

9.3 Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van AdBelA dan geeft de cliënt dit 

binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

9.4 Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van

overheidswege worden opgelegd. Rekening houdend met de voorwaarden vermeld onder punt 7.4.

Artikel 10 Termijnen

10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij de cliënt AdBelA schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en AdBelA ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen kan hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht (hieronder vallen o.a. overheidsmaatregelen en ziekte, be- lemmeringen door derden etc.) worden de leverings- en andere verplichtingen van AdBelA opgeschort. In dat geval is AdBelA verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan AdBelA zich bij de uitvoeringvan de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen.  Deze onvoorziene omstandigheden zijn van dien aard dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat directe naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van AdBela kan worden gevergd. Indien AdBelA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is AdBelA gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 

voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 AdBelA zal indien de werkgever een gedeelte of het gehele traject betaald 

de werkgever uitsluitend de naam van de cliënt doorgeven. Uitsluitend met schriftelijke 

toestemming van cliënt zal de werkgever van de cliënt informatie verkrijgen over de cliënt, maar uitsluitend dat wat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden, 

behoudt AdBelA zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

13.2 De aansprakelijkheid van AdBelA inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.

13.3 AdBelA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 AdBelA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke AdBelA, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

14.2 De totale aansprakelijkheid van AdBelA wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.

14.3 Buiten de in artikel 14.2 genoemde aansprakelijkheid rust op AdBelA geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding tegen cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

14.4 AdBelA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Nederlands Recht 

Op elke overeenkomst tussen de klant en AdBelA is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging en geldingsduur Algemene Voorwaarden

16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01 januari 2016 en gelden voor onbepaalde tijd en deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

16.2 AdBelA kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen.

De wijzigingen treden in werking na inschrijving bij de Kamer van Koophandel.